Back

Projektas „Rusijos melo ir dezinformacijos, naudojamų agresijai pagrįsti, analizė ir demaskavimas“

Prioritetinė tema: „Atsparumo dezinformacijai ir hibridinėms grėsmėms stiprinimas“.

Projekto apibūdinimas

Lietuva gyvena informacinio karo sąlygomis. Mūsų visuomenei tampant vis labiau skaitmeninei, plinta ir dezinformacija, Rusijos revanšistinės teorijos. Kaip atskleidė, pvz., COVID pandemija, dezinformacija turi ypatingai žalingą poveikį pažeidžiamiems žmonėms. Didelė lengviau paveikiamų žmonių grupė yra senjorai ir pagyvenę žmonės.

Projekto tikslas

Supažindinti senjorus su dezinformacijos tema, kas ir kokiais kanalais skleidžia propagandą, kokias grėsmes tai kelia; parodyti būdus propagandai atpažinti, kaip elgtis su ja susidūrus ir taip kelti šios visuomenės grupės atsparumą nedraugiškai informacijai. Mokymų/diskusijos metu dezinformacijos ekspertai informaciją teiktų su esamais pavyzdžiais, detaliau parodytų, kaip veikia Rusijos skleidžiama agresyvi propaganda, įsigilintų į naratyvų sklaidą ir poveikį dabar ir istoriškai. Projekto dalyviams specialistai politologai skaitytų penkių paskaitų ciklą, kurio centre būtų ne tik Rusijos skleidžiamos dezinformacijos nagrinėjimas, tačiau ir platesnė istorinė perspektyva – rytų ir vakarų informaciniai laukai po Berlyno sienos griūties bei SSRS subyrėjimo. Po paskaitų ciklo ir tarpusavio diskusijų antroje projekto dalyje MČTAU senjorai savo žiniomis ir diskusijomis pasidalintų su vienos gimnazijos ir vienos kolegijos studentais ir dėstytojais rytų Lietuvoje ir atitinkamo rajono TAU nariais (konkretūs miestai, TAU ir mokymo įstaigos bus parinkti pradedant projektą gavus finansavimą ). Susitikimuose ir diskusijose dalyvautų ir diskusijas moderuotų patyrę specialistai.

Projekto tikslai ir uždaviniai, tęstinumo perspektyva

Projekto tikslas – detaliau paanalizuoti Putino ir jo aplinkos skleidžiamą propagandą apie „skriaudžiamą Rusiją“ ir agresijos prieš Ukrainą „pagrindimą“ kaip hibridinės ir dezinformacinės atakos prieš Lietuvą ir kitas šalis dalį ir centrinę ašį. Demaskuoti Putino ir jo ideologų atvirą ir užmaskuotą melą apie Rusijos tariamai ginamas kažkokias vertybes. Sustiprinti senjorų ir jaunimo kritinį mąstymą, padidinti atsparumą dezinformacijai ir tuo pačiu sumažinti vykstančių ir galimų hibridinių atakų poveikį.

Projekto uždaviniai:

1. Organizuoti paskaitų ciklą pagyvenusiems žmonėms (penkias (5) paskaitas) apie Putino Rusijos agresyvios politikos ištakas, tuo būdu stiprinant žmonių kritinį požiūrį į Rusijos skleidžiamą dezinformaciją.

2. Organizuoti protmūšį senjorams Putino ir jo aplinkos skleidžiamos dezinformacijos demaskavimo klausimais, gerinant trečiojo amžiaus universitetų klausytojų supratimą apie hibridines grėsmes;

3. Surengti senjorų susitikimus ir pokalbius/diskusijas su jaunimu ir rytinių rajonų TAU klausytojais pasitikrinant pagyvenusių ir jaunų žmonių požiūrį į dabartinę Rusijos agresiją ir jos skleidžiamą dezinformaciją.

4. Viešinti projekto veiklas.

Projekto įgyvendinimo vieta: Vilnius (MČTAU), du Rytų Lietuvos miestai – Ukmergė ir Švenčionys.

Projekto įgyvendinimo planas ir terminai

1. Paskaitų (5 paskaitos) ciklas MČTAU klausytojams – 2023 m. gegužės – spalio mėn.

2. MČTAU klausytojų protmūšis – 2023 liepos – lapkričio mėn. 10 d.

3. Dvi MČTAU klausytojų išvykos į rytų Lietuvos rajonus susitikti moksleiviais, studentais ir senjorais – 2023 rugsėjo – lapkričio mėn.

4. Projekto rezultatų analizė, ataskaitos ruošimas 2023 m lapkričio mėn. 15 d.

Projekto vadovas: dr. Vitalius Skaržinskas, MČTAU Politikos, teisės ir ekonomikos fakulteto dekanas.

Projektą finansuoja: Lietuvos užsienio reikalų ministerija. 

SADM logoINFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS JUNGIA KARTAS

Siekdami mažinti vyresnio amžiaus žmonių technologinę, žinių bei emocinę atskirtį, kuri dar labiau išryškėjo pandemijos metu, Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas kartu su partneriais Kauno trečiojo amžiaus universitetu ir asociacija „Langas į ateitį“ 2022-2023 metais įgyvendina projektą “Informacinės technologijos jungia katras”, kurį finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projekto tikslas:

Mažinti vyresnio amžiaus žmonių technologinę atskirtį, motyvuojant juos pažinti skaitmenines technologijas bendrystėje su jaunąja karta ir skatinant tobulinti jų skaitmeninius įgūdžius.

Uždaviniai:

1. Įvertinti senjorų IT mokymosi poreikius bei parengti mokymo medžiagą

2. Parengti jaunuosius mokytojus darbui su vyresnio amžiaus žmonėmis, organizuoti bendras jaunimo ir senjorų veiklas, stiprinant skirtingų kartų socialinius ryšius bei senjorų skaitmeninius gebėjimus.

3. Įsigyti vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams ir įgūdžiams informacinių technologijų srityje ugdyti reikalingas priemones (įranga, programos) bei sustiprinti MČTAU ir Kauno TAU klausytojų pagrindinius skaitmeninius gebėjimus

2023 m. planuojamos veiklos:

Nr.1. Projekto praėjusių metų rezultatų ir tęsinio pristatymo renginys MČTAU bendruomenei. Daugiau informacijos

Nr.2. Projekto praėjusių metų rezultatų ir tęsinio pristatymo renginys Kauno TAU bendruomenei. Renginys įvyko 2023-01-24.  Daugiau informacijos

Nr.3. Mokymo medžiagos parengimas (papildymas naujais moduliais);

Nr.4. Jaunųjų lektorių parengimas senjorų mokymui (su naujais moduliais);

Nr.5. Bendri jaunimo ir TAU klausytojų IT užsiėmimai (pavasario sesija);

Nr.6. Bendri jaunimo ir TAU klausytojų IT užsiėmimai (rudens sesija);

Nr. 9. Vyresnio amžiaus žmonių apklausa. Apklausos tikslas įvertinti praėjusių metų mokymus, išsiaiškinti poreikius 2023 m. Daugiau informacijos 

Nr. 10. Mokymo medžiagos (naujai parengtų modulių) pritaikymas savarankiškam mokymuisi;

Nr. 11. Motyvacinės akcijos „Senjorų dienos internete“ organizavimas;

Nr. 12. Projekto uždarymo renginys MČTAU;

Nr. 13. Projekto uždarymo renginys Kauno TAU.

logo somin TAU asoc 2022 m

Nacionalinės TAU asociacijos projektas „Senjorai savanoriauja ir dalijasi patirtimi su jaunimu“

Projekto tikslas

 1. Ugdyti ir gerinti kartų dialogą, ypač tarp moksleivių, studentų ir vyresnio amžiaus žmonių.
 2. Vyresnio amžiaus žmones įtraukti į savanorišką veiklą, skatinant ir informuojant juos apie savanoriškos veiklos galimybes.
 3. Mokyti vyresnio amžiaus žmones, norinčius savanoriauti, supažindinant juos su savanorystės esme, šio darbo ypatumais ir šios veiklos organizavimu.

Projekto veiklos

Lietuvos trečiojo amžiaus universitetai (toliau – TAU) susibūrę į skėtinę Nacionalinę trečiojo amžiaus universitetų asociaciją (toliau – NTAUA), teikia projektą “Senjorai savanoriauja ir dalijasi patirtimi su jaunimu“( toliau – Projektas). Projektas yra įgyvendinamas penkiose savivaldybėse: Kauno m., Kauno raj., Kėdainių raj., Trakų raj. ir Vilniaus m. Jo renginiuose dalyvaus senjorai – asociacijos nariai, studentai, gimnazijų moksleiviai, profesinių mokyklų mokiniai.

Projektas „Senjorai savanoriauja ir dalijasi patirtimi su jaunimu“ įgyvendinamas Vilniaus ir Kauno miestų, Kauno, Kėdainių bei Trakų r. savivaldybėse. Renginiuose dalyvauja Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos (NTAUA) nariai, studentai, gimnazijų moksleiviai, profesinių mokyklų mokiniai. Šiame projekte iškeltus vyresnio amžiaus žmonių įtraukimo į savanorišką veiklą ir jų apmokymo savanoriauti tikslus įgyvendinti padeda didelę patirtį turintys M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo projekto “Sidabrinė linija” darbuotojai, kurie detaliai supažindina norinčius savanoriauti su savanorystės esme, šio darbo ypatumais ir šios veiklos organizavimu.

Rengiami susitikimai, diskusijos, apskritojo stalo pokalbiai tarp NTAUA narių – Medardo Čoboto, Kauno m., Kauno raj., Trakų, Senojo Kėdainių trečiojo amžiaus universitetų (TAU) atstovų iš vienos pusės ir Vilniaus kolegijos, Kėdainių profesinio rengimo centro, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos, Kauno Kolpingo kolegijos iš kitos pusės. Planuojama senjorų išvyka ir „gyvas“ dalyvavimas diskusijų festivalyje „Būtent!“.

Šiuo projektu siekiama skatinti ir plėtoti senjorų bendravimą su kitų kartų atstovais, ypač su studentais ir moksleiviais, tuo būdu skirtingų kartų atstovams perduodant vieni kitiems aktualią patirtį, išsiaiškinant kylančias abiejų kartų atstovams problemas. Projektas pasitarnauja kartų solidarumo stiprinimui. Tai – senstančioje Lietuvoje ir ES aktuali problema.

Projekte skiriamas ypatingas dėmesys senjorų savanorystės skatinimui. Tai geriausias ir tiesiausias kelias senjorams perduoti savo patirtį, pasidalinti sukaupta gyvenimo išmintimi, tuo būdu prisidedant prie harmoningos, demokratiškos, taikios ir šiuolaikinės visuomenės sukūrimo.

SADM logo

Projektas Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto (TAU) institucinių gebėjimų stiprinimas

Lietuvos visuomenė sparčiai sensta. Darbo ir socialinių tyrimų instituto atlikto tyrimo duomenimis, maždaug 20 % visų senjorų Lietuvoje norėtų turėti galimybių dalyvauti visuomeninėje, politinėje veikloje, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių, klubų veiklose, tačiau tam jiems trūksta specifinių kompetencijų, žinių ir įgūdžių, įgalinančių veiksmingą interesų atstovavimą bei bendradarbiavimą su politikos formuotojais ir įgyvendintojais.

Prie šios globalios problemos sprendimo siekia prisidėti Medardo Čoboto TAU, kuris teikia neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugas, tenkina vyresniųjų suaugusiųjų norą tobulėti, įgyti naujų žinių ir įgūdžių, kurie leistų prisitaikyti kintančioje aplinkoje, būti aktyviais ir kiek galima ilgiau išlikti savarankiškais. Siekiant prisitaikyti prie pokyčių, sustiprinti institucinius gebėjimus bei pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, planuojama:

Projekto tikslas

 • Sustiprinti MČTAU institucinius gebėjimus bei pagerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Projekto veiklos

 • Stiprinti Medardo Čoboto TAU institucinius gebėjimus bei mokymų organizatorių vadybines kompetencijas;
 • Patobulinti Medardo Čoboto TAU veiklą reglamentuojančius dokumentus, parengti Strateginį veiklos planą;
 • Patobulinti mokymų organizatorių veiklos organizavimo, strateginio planavimo ir projektų valdymo kompetencijas;
 • Gerinti Medardo Čoboto TAU teikiamų paslaugų kokybę: parengti keturias naujas mokymo programas;
 • Suremontuoti 120-ties vietų auditoriją.

Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projektas įgyvendinamas pagal Nevyriausybinių organizacijų fondo 2022 metų Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos organizavimo 2022 metais konkurso rezultatus.

SADM logo

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS JUNGIA KARTAS

Siekdamas mažinti vyresnio amžiaus žmonių technologinę, žinių bei emocinę atskirtį, kuri dar labiau išryškėjo pandemijos metu, Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas kartu su partneriais Kauno trečiojo amžiaus universitetu ir asociacija „Langas į ateitį“ 2022 metais įgyvendina projektą “Informacinės technologijos jungia katras”, kurį finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projekto tikslas:

Mažinti vyresnio amžiaus žmonių technologinę atskirtį, motyvuojant juos pažinti skaitmenines technologijas bendrystėje su jaunąja karta ir skatinant tobulinti jų skaitmeninius įgūdžius.

Uždaviniai:

 1. Įvertinti senjorų IT mokymosi poreikius bei parengti mokymo medžiagą
 2. Parengti jaunuosius mokytojus darbui su vyresnio amžiaus žmonėmis, organizuoti bendras jaunimo ir senjorų veiklas, stiprinant skirtingų kartų socialinius ryšius bei senjorų skaitmeninius gebėjimus.
 3. Įsigyti vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams ir įgūdžiams informacinių technologijų srityje ugdyti reikalingas priemones (įranga, programos) bei sustiprinti MČTAU ir Kauno TAU klausytojų pagrindinius skaitmeninius gebėjimus

Projektas skirtas vyresnio amžiaus (virš 60 metų) žmonių informavimui apie skaitmeninių įgūdžių svarbą, skatinimui susipažinti su technologijų pasaulio naujovėmis ir tuo pačiu motyvavimui patobulinti skaitmeninius gebėjimus savo gyvenimo kokybei pagerinti. Įgyvendinant projektą skatinama dviejų kartų bendrystė. Bendra senjorų ir jaunimo veikla padės atrasti senjorams priimtiną būdą susipažinti su technologijų naujovėmis, praktiniai mokymai padidins senjorų pasitikėjimą bei siekį patobulinti ir pritaikyti įgytas naujas žinias savo kasdienėje veikloje.

Pastaruoju metu spartus technologijų vystymasis ir jų plėtra į viešąją erdvę sukelia nepatogumų daugumai skaitmeninę atskirtį patiriančių vyresniosios kartos atstovų, tad šiuo projektu tikimasi, pasitelkus jaunimo savanorius, atrasti būdą pasakoti apie IT naujoves paprastai, nesudėtingai, su praktiniu pritaikymu kartu atrandant mokymosi džiaugsmą tobulinant skaitmeninius įgūdžius ir savo gyvenimo kokybės gerinimui. Atrinkti jaunuoliai lektoriai turės galimybę tobulėti įgydami mokymo ir konsultavimo įgūdžių, taip pat užsiėmimų metu vyresnio amžiaus žmonės neišvengiamai pasidalins savo sukaupta gyvenimiška patirtimi ir žiniomis. Taip pat planuojame įdiegti Nordplus Adult projekto „How seniors learn digital skills in the Nordics and Baltic?“ gerąją praktiką – apmokyti MČTAU Informacinių technologijų fakulteto IT savanorių-mentorius mentorius, kurie pasibaigus projektui užtikrins jo tęstinumą. Bei susipažinti su virtualiais technologijų žaidimais, skirtais sveikatos apsaugai, reabilitacijai, gerinantys koncentraciją, lavinantys smegenų veiklą ir sukuriantys daug malonių emocijų.

Projekto veiklos prasidės nuo senjorų apklausos, kuria bus įvertinti senjorų poreikiai ir nustatytos kliūtys, o taip pat parengtos rekomendacijos būsimiems jauniesiems lektoriams apie IT mokymų vykdymą vyresniojo amžiaus dalyviams. Atsižvelgus į apklausos rezultatus, projekto metu bus sukurti 4 mokymosi programos moduliai 2022 metais bei 4 moduliai 2023 metais, supažindinantys su vyresniojo amžiaus žmonių labiausiai pageidaujamomis temomis. Sukūrus mokymų modulius, 2022 m. tiesioginiuose mokymuose dalyvaus 100 Vilniaus ir Kauno raj. senjorų. Sukūrus kitus 4 modulius 2023 m. į tiesioginius mokymus bus įtraukti taip pat ne mažiau kaip 100 Kauno ir Vilniaus raj. dalyvių. Mokymai vyks kompiuterių klasėse, kurios įranga buvo įsigyta projekte „Technologinė kūryba trečiojo amžiaus universitete“. Po mokymų, sukurta mokymo programa bus pritaikyta savarankiškam mokymuisi ir paskelbta Pareiškėjo bei partnerių interneto svetainėse bei pristatyta visiems pageidaujantiems tobulėti MČTAU ir Kauno TAU klausytojams bei Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos nariams, kuri šiuo metu vienija 48 trečiojo amžiaus universitetus su ~12 tūkst. klausytojų. Taip pat mokymo programos moduliai bus laisvai pasiekiami elektroninėje erdvėje ir mokymosi platformoje www.epilietis.eu.

Vyresniojo amžiaus žmonių – TAU klausytojų – mokymo veiklai bus paruošiami jaunieji lektoriai (jaunimas iki 29 m.). Jie bus pasiruošę surengti tiesioginius užsiėmimus mažomis dalyvių grupelėmis, vidutiniškai po 5 klausytojus vienoje grupėje. Viso mokymuose dalyvaus 100 Vilniaus ir Kauno senjorų.

Projekto metu bus organizuojama veikla nacionaliniu mastu, kurios pagalba tikimasi pasiekti didelę – ne mažiau kaip 5000 – Lietuvos senjorų auditoriją organizuojant motyvacinę akciją „Senjorų dienos internete“ (spalio – lapkričio mėn.), kurios tikslas – įdomiai ir patraukliai paskatinti vyresniojo  amžiaus žmones susipažinti su technologijų pasaulio naujovėmis,  drąsiau jaustis skaitmeninėje erdvėje, pažįstant grėsmes bei netikras žinias,  nuolat tobulinti savo skaitmeninius įgūdžius  geresnio ir patogesnio gyvenimo kokybės sukūrimui ir pakviesti naudotis projekto metu sukurtomis mokymo priemonėmis. Savaitės organizavimui ketinama pasitelkti iki  10 jaunuolių savanorių, kurių amžius iki 29 m. Visuomenė bus informuojama apie motyvacinę akciją pasitelkiant pačias įvairiausias sklaidos priemones. 4 akcijos dienas tuo pačiu metu senjorams e. erdvėje bus pasiūlyta kasdien vis  kitokia 1 val. trukmės informacinė arba edukacinė veikla, kurią surengs kviestiniai pranešėjai, jaunuoliai savanoriai ir kt. lektoriai. Pvz., virtualios realybės žaidimų nauda sveikatai, supažindinimas su dirbtinio intelekto bruožais,  kritinio mąstymo patarimai, saugios e. bankininkystės paslaugos, bendravimo internete priemonės, laisvalaikio idėjos internete ir t.t.

Argentum1

Informuojame, kad 2022 – 2023 m. Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas dalyvauja Erasmus+ programos finansuojamame projekte „ARGENTUM – strateginės kompetencijos sidabrinei ekonomikai“. Projekte dalyvauja 6 partneriai iš 5 Europos Sąjungos šalių:

Vadovaujantis partneris:

 • InnoGrowth – Europos inovacijų ir augimo asociacija, NVO (Bulgarija)

Partneriai:

 • Sofijos savivaldybė (Bulgarija)
 • ARIS – profesinio mokymo ir tyrimų centras (Italija)
 • Universitat Jaume de Castellón (Ispanija)
 • LIGHTS (Latvija)
 • Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas (Lietuva).

Projekto ARGENTUM tikslas – skatinti inovacijas sidabrinės ekonomikos vystymui bei kurti ryšius tarp mokslininkų, politikos formuotojų, verslo, švietimo, vietos valdžios ir pilietinės visuomenės. Projektu norima sukurti palankią aplinką sidabrinės ekonomikos plėtrai, o instituciniai, akademiniai, verslo ir civiliniai subjektai turi būti pasirengę paversti senėjančios visuomenės iššūkį galimybe.

Laukiami projekto rezultatai:

 1. Sidabrinės ekonomikos klasterio (žemėlapio) sudarymas.
 2. Mokymo programa „Integruotų naujoviškų paslaugų projektavimas vyresnio amžiaus žmonėms informacinių technologijų, gerovės, sveikatos, turizmo, laisvalaikio, sporto ir švietimo srityse“.
 3. Mokymo programa „Inovacijų spartinimas vietos valdžios institucijose – inovatyvios socialinės paslaugos ir palankios senėjimo priemonės“.
 4. E-mokymosi platformos ir savarankiško mokymosi programų sukūrimas.

Projektas ARGEMTUM vyksta anglų kalba ir tęsis iki 2023 spalio 31 d.

Daugiau informacijos:

Nordplus

Projekto pavadinimas: Nordplus Adult programos projektas „Skaitmeninė parama: gairės lektoriams kaip palengvinti senjorų gyvenimą skaitmeniniame pasaulyje ” (2021 10 01– 2023 12 31). Šis projektas yra pratęsimas projekto: „Kaip senjorai tobulina skaitmeninius gebėjimus Šiaurės ir Baltijos šalyse” (2020 – 2021 m.).

Vadovaujantis partneris: Summer University of Jyväskylä (Suomija).

Projekto partneriai: Swedish Association for Distance Education (Švedija), Seniornett (Norvegija) ir Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas (Lietuva).

Projekto tikslas: parengti ir publikuoti skaitmeninių gebėjimų mokymo programų gerosios patirties rinkinį, paskelbti jį interaktyvioje platformoje bei padėti tobulinti senjorų skaitmenines kompetencijas Šiaurės ir Baltijos šalyse.

Planuojamos veiklos:

 1. Partneriai pasirinks po tris ar keturis skaitmeninių gebėjimų mokymų gerosios praktikos pavyzdžius, surengs partnerių darbo susitikimus, kuriuose bus galimybė diskutuoti, komentuoti bei patobulinti mokymo programas. Vadovaujantis partneris surinks darbinę medžiagą, atliks redagavimo darbus bei išleis interaktyvų mokymo programų rinkinį anglų kalba.
 2. Partneriai išvers šį kūrinį į savo nacionalines kalbas bei paskelbs nacionaliniuose interneto tinkluose, taip pat socialinėje žiniasklaidoje.

FF

Tarptautinis projektas „Human Times“ („Žmonių laikai“)

Projekto iniciatorius (pareiškėjas)  ir  pagrindinis koordinatorius – Bulgarijos įstaiga „Foregroun Foundation“. Kartu su MČTAU projekte dalyvauja: Vengrijos, Austrijos, Olandijos ir Slovėnijos įstaigos.

Projekto tikslai:

 1. Surasti ir  analizuoti dviejų priešingų sistemų – totalitarizmo ir demokratijos – psichologines priežastis;
 2. Analizuoti ir suprasti žmogaus prigimties aspektus, susijusius su totalitarizmo ir demokratijos pakilimais ir jų kaita;
 3. Išanalizuoti totalitarinių laikotarpių įtaką šiuolaikinei Europos visuomenei.

Laukiami rezultatai

Tikimės, kad vykdomas  projektas:

 • prisidės prie piliečių supratimo apie Europos Sąjungą, jos istoriją ir įvairovę;
 • išplės atmintį apie bendrą istoriją ir vertybes bei Europos Sąjungos tikslus;
 • paskatins diskusijas apie taiką, bendras vertybės, žmonių gerovę, plės žmonių ir tautų bendravimą.

Projekto komanda

Dr. Vitalius Skaržinskas – Politikos, teisės ir ekonomikos fakulteto prodekanas (projekto vadovas),

Rasa Pakalkienė – Politikos, teisės ir ekonomikos fakulteto tarybos narė komunikacijai,

Violeta Skaržinskienė – Kultūros fakulteto dekanė,

Laima Tuleikienė – MČTAU projektų vadovė.

Projekto įgyvendinimo periodas:  2021 02 01 – 2022 06 31.

Specialiai MČTAU projektui „Žmonių laikai“ sukurtą tinklapį galima rasti čia.

SADM logo

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS FINANSUOJAMA VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONĖMS ATSTOVAUJANČIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMA 2021 M.

Lietuvos trečiojo amžiaus universitetai (toliau –  TAU), susibūrę į skėtinę Nacionalinę trečiojo amžiaus universitetų asociaciją (toliau – NTAUA), vykdo projektą Trečiojo amžiaus universitetai – aktyvūs pilietinės visuomenės nariai“ (toliau – Projektas).

Projekto iniciatorius ir pagrindinis vykdytojas – Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas. Projektas yra įgyvendinamas nacionaliniu mastu, jo renginiuose dalyvauti bus kviečiami visi NTAUA nariai, iš kurių penki tiesiogiai vykdys projekto veiklas.

Projektu siekiama stiprinti NTAUA pilietines, švietėjiškas, kultūrines, socialines bei savanorystės veiklas,skatinant aktyvaus senėjimo idėją bei didinat senjorų socialinę įtrauktį. Planuojama keturiuose skirtingų rajonų universitetuose organizuoti Kūrybines dirbtuves, skirtas didinti praktines senjorų aktyvaus pilietinio ir politinio dalyvavimo kompetencijas ir įgūdžius. Ypatingas dėmesys skirtas NTAUA vadovų gebėjimų stiprinimui: atstovauti vyresnio amžiaus žmonių  interesams politinius sprendimus formuojančiose ir juos priimančiose institucijose, viešinti savo veiklą bei kultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo naudą, didinti senjorų užimtumą ir  skatinti kartų solidarumą.

Projekto veiklos apima 4 kryptis:

 • bus stiprinama NTAUA narių partnerystė ir bendradarbiavimas, organizuojami TAU vadovų mokymai, pasikeitimas gerąja praktika;
 • keturiuose TAU bus organizuojamos Kūrybinės dirbtuvės, skirtosdidinti senjorų praktines aktyvaus pilietinio ir politinio dalyvavimokompetencijas bei įgūdžius;
 • numatomas aktyvios ir sveikos gyvensenos renginys „Sveikata visiems“, skirtas Pasaulinei sveikatos dienai paminėti;
 • planuojami du kultūriniai renginiai: šokių festivalis „Senjorų šokių pynė“ir tradicinis IV-asis TAU chorų ir vokalinių ansamblių festivalis.
Daugiau apie projektą

Nordplus

NORDPLUS ADULT PROGRAMOS PROJEKTAS „KAIP SENJORAI TOBULINA SKAITMENINIUS GEBĖJIMUS ŠIAURĖS IR BALTIJOS ŠALYSE” (2020 09 – 2021 08)

Projekto partneriai: Summer University of Jyväskylä (Suomija), Swedish Association for Distance Education (Švedija), Seniornett (Norvegija) ir Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas (Lietuva).

Projekto tikslas:

Stiprinti ir plėtoti Šiaurės šalių ir Baltijos regiono bendradarbiavimą, skatinti senjorus mokytis visą gyvenimą bei dalytis idėjomis apie skaitmeninių įgūdžių mokymus skirtingose šalyse. Kiekvienas partneris organizuos susitikimą, kurio metu pristatys kitoms dalyvaujančioms šalims savo mokymo sistemas bei metodus senjorų skaitmeninių įgūdžių tobulinimo srityje.

Laukiami rezultatai:

 • dalijimasis skaitmeninių įgūdžių dėstymo idėjomis ir naujų kursų temomis;
 • naujų partnerių paieška ir galimybė tęsti partnerystę ateityje.

MČTAU projekto komanda:

 • Prorektorė studijoms ir tarptautiniams ryšiams Aldona Rėksnienė;
 • Informacinių technologijų fakulteto dekanas Ovidijus Gabrėnas;
 • Politikos, teisės ir ekonomikos fakulteto dekanė dr. Jurgita Rotomskienė;
 • Projektų vadovė Laima Tuleikienė.

Daugiau apie projektą

SADM logo

TECHNOLOGINĖ KŪRYBA TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETE

Projekto partneriai:

 • Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas (MČTAU);
 • Kauno trečiojo amžiaus universitetas (Kauno TAU);
 • VšĮ Kūrybinių technologijų akademija bit&Byte, (bit&Byte akademija).

Projekto tikslas: mažinti vyresnio amžiaus žmonių technologinę atskirtį, skatinant kūrybinį ir technologinį potencialą bei tuo pat metu tobulinant jų skaitmeninius įgūdžius.

Projekto uždaviniai

 • Sukurti internetinę savarankiško mokymosi programą/priemonę, supažindinančią su saugaus ir sumanaus elgesio elektroninėje erdvėje principais;
 • Parengti techninės kūrybos mokymo programą, paruošti jaunuosius mentorius darbui su vyresnio amžiaus žmonėmis; Organizuoti bendrus jaunuolių ir senjorų kūrybinių technologijų užsiėmimus bei sukurti MČTAU 10-ties fakultetų FB profilius bei Kauno TAU interneto svetainę bei 13-kos fakultetų FB profilius;
 • MČTAU ir Kauno TAU aprūpinti vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams ir įgūdžiams informacinių technologijų srityje ugdyti reikalingomis priemonėmis (įranga, programos).

Laukiami rezultatai

 • Internetinės mokymo priemonės, skirtos vyresniojo amžiaus gyventojams susipažinti su saugaus ir sumanaus elgesio e.erdvėje taisyklėmis bei saugesnio interneto principais naudojantis kompiuteriais ir išmaniaisiais telefonais, kurios kūrime ir testavime dalyvaus 30 senjorų;
 • Parengti techninės kūrybos mokymo programą, paruošti 10 jaunųjų mentorių darbui su vyresnio amžiaus žmonėmis;
 • Suorganizuoti 10 bendrų (20 akad. val. trukmės) jaunuolių ir vyresnio amžiaus žmonių kūrybinių technologijų užsiėmimų, kuriuose dalyvaus 42 trečiojo amžiaus universitetų klausytojai. Kartu dirbant bus patobulinta MČTAU interneto svetainė ir sukurti 10-ties fakultetų FB profiliai, taip pat sukurta Kauno TAU interneto svetainė bei 12-kos fakultetų FB profiliai.
 • MČTAU ir Kauno TAU bus aprūpinti reikalingomis priemonėmis (personaliniai kompiuteriai, programos, kita įranga). Projekto įgyvendinimo metu įranga bus naudojama organizuojant bendrus jaunuolių ir senjorų kūrybinius užsiėmimus, o projektui pasibaigus MČTAU ir Kauno TAU suteiks technologinį pagrindą organizuoti senjorų skaitmeninių gebėjimų tobulinimo mokymus.

SADM logoMČTAU SAVANORIS AKTYVAUS SENĖJIMO VARIKLIS. 2020-10-19–2020-12-31

Projekto tikslas: Skatinti aktyvų senėjimą pasitelkiant savanorius bei į MČTAU veiklą įtraukiant vyresnio amžiaus socialiai remtinus (nepakanka pensijos susimokėti nario mokestį, nežino, nedrįsta ateiti į universitetą) bei socialinę atskirtį patiriančius (negalinčius išeiti iš namų ar ligoninės) senjorus.

Projekto uždaviniai

 • Parengti ir organizuoti 60-ties MČTAU klausytojų savanorišką darbą socialinės pagalbos srityje;
 • Sukurti MČTAU Informacijos centrą „Gyvoji patirties laboratorija“, kuris organizuos savanorių veiklą;
 • Įtraukti iki 90 socialiai remtinų senjorų į MČTAU veiklas.

Laukiami rezultatai:

 • Parengti socio-edukacinę programą ir apmokyti 60 MČTAU savanorių, kurie pritrauktų naujus MČTAU narius bei kartu dalyvautų MČTAU veikloje, taip pat globotų, lankytų, padėtų socialiai pažeidžiamiems senjorams.
 • Įkurti MČTAU Informacijos centrą „Gyvoji patirties laboratorija“, kuris vykdytų savanoriškos pagalbos vyresnio amžiaus žmonėms teikimo veiklos organizavimą, taip pat organizuotų individualius pašnekesius (gyvai, telefonu bei on-line) aktualiomis senjorams temomis bei užtikrinti veiklos tęstinumą projektui pasibaigus.

Pagrindinės projekto veiklos

 1. MČTAU savanorių socio-edukacinės programos parengimas ir mokymai (spalis-lapkritis). Remiantis LR savanoriškos veiklos įstatymo nuostatomis bus parengti 60 savanorių darbui su vyresnio amžiaus socialiai remtinais asmenimis, įskaitant jų psichologinį parengimą bei projekte parengtas skaitmenines priemones. Mokymai organizuojami 3 grupėms po 20 asmenų auditorijoje arba on-line, priklausomai nuo COVID-19 situacijos. Parengta 16 akad. val. trukmės mokymo programa.
 2. Socio-kultūrinė 3 dienų stovykla, skirta praktiniams savanorių mokymams (lapkritis).Sociokultūrinėje stovykloje dalyvaus 20 aktyviausių savanorių. Darbotvarkėje – mokymai, kaip praktiškai organizuoti bei vykdyti savanorių veiklą, diskusijos su kviestiniais socialiniais darbuotojais bei psichologais. Vakaronė su savanorišką veiklą vykdančia organizacija bei jų globotiniais. Vieta bus parinkta pagal galimybes tiesiogiai bendrauti su vietine sėkmingą savanorišką pagalbą vyresnio amžiaus žmonėms teikiančia organizacija.
 3. MČTAU Informacijos centro „Gyvoji patirties laboratorija“ atidarymo renginysRenginyje (trukmė 4 val.) dalyvaus 100 žmonių – MČTAU klausytojai, vadovai ir savanoriai. Darbotvarkėje: MČTAU Informacijos centro „Gyvoji patirties laboratorija“ veiklos plano pristatymas. Vyks diskusija.
 4. Projekto užbaigimo ir rezultatų pristatymo renginys. Renginyje (trukmė 4 val.) dalyvaus 100 žmonių – MČTAU klausytojai, vadovai ir savanoriai.

SADM logo

VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONĖMS ATSTOVAUJANČIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMA 2020 M.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas „Turiningas senjorų gyvenimas 2020 metais“ pratęsia jau trečius metus vykdomas veiklas, kuriomis siekiama skatinti aktyvaus senėjimo idėją bei didinti senjorų socialinę įtrauktį, vienyti ir stiprinti Trečiojo amžiaus universitetus bei plėtoti Nacionalinės TAU asociacijos švietėjiškas, kultūrines, pilietines, socialines bei savanorystės veiklas. Kaip ir ankstesniais metais yra numatytos sveikatą palaikančios fizinio aktyvumo veiklos, teigiamas emocijas skatinantys meninės saviraiškos renginiai, mokymai ir projekto viešinimo darbai, padėsiantys platesnei visuomenei susipažinti su senjorų veiklomis, prisidės formuojant teigiamą senjorų įvaizdį.

Projekto veiklos:

 1. Siekiant stiprinti TAU partnerystę ir bendradarbiavimą, bus sistemingai atnaujinama informacija TAU asociacijos interneto svetainėje www.tauasociacija.lt,  organizuojami TAU asociacijos Tarybos posėdžiai bei TAU asociacijos vadovų mokslo metų pradžios konferencija (atsakinga TAU asociacijos vicepirmininkė Regina Dovidavičiūtė).
 2. Siekiant teigiamo vyresnio amžiaus žmonių ir senėjimo įvaizdžio bus organizuojama praktinė konferencija „Senjoro įvaizdis šiuolaikinėje visuomenėje“ (Panevėžio TAU dekanė Zita Kazlauskienė).
 3. Siekiant skatinti aktyvią ir sveiką gyvenseną bus organizuojami Sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo mokymai „Sielos ir kūno mankšta“ (Klaipėdos VšĮ Trečias amžius direktorė Birutė Petraitienė).
 4. Vyresnio amžiaus žmonių įsitraukimo į aktyvų visuomeninį gyvenimą per kultūrinius renginius, telkimosi bendrauti ir savitarpio pagalbos skatinimas:
  1. Tradicinis IV-asis TAU chorų ir vokalinių ansamblių festivalis. (MČTAU choro „Varsa“ vadovė Lilijana Zarankienė);
  2. Saviraiškos diena ,,Mokymosi žavesys ir džiaugsmas“. (Raseinių raj. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja Silva Morkevičienė, atsakinga už Raseinių TAU);
  3. Šilalės TAU edukacinis renginys „Etnokultūrinės savimonės stiprinimas“. (Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Erika Gargasė, atsakinga už Šilalės TAU veiklos organizavimą);
  4. Druskininkų TAU renginys „Etnokultūros, dvasinio potencialo puoselėjimas“. (Druskininkų TAU rektorius Jonas Valskys).

VAVB logo MC TAU 01 

VAVB AUSTRŲ LITERATŪROS SKAITYKLOS IR MČTAU UŽSIENIO KALBŲ FAKULTETO EDUKACINIS PROJEKTAS „VOKIŠKAI APIE AUSTRIJĄ“

Projekto tikslai ir uždaviniai:

 • Skatinti senjorų domėjimąsi Austrija, jos istorija, kultūra, žymiais žmonėmis, tradicijomis.
 • Pažintį su Austrija organizuoti vokiečių kalba, tuo gilinant vokiečių kalbą besimokančių senjorų teksto klausymo ir supratimo gebėjimus.
 • Įtraukiant senjorus į medžiagos apie Austriją aptarimą, plėtoti jų kalbinius gebėjimus ir komunikavimo kompetenciją.

Laukiamas rezultatas:

 • Vokiečių kalbą besimokantys senjorai geriau pažins vieną iš vokiškai kalbančių šalių – Austriją, jos istorinius ir kultūrinius ypatumus, susipažins su vokiškai kalbančių šalių panašumais ir skirtumais.
 • Patobulins savo kalbinius gebėjimus ir įgūdžius.

Edukacinių užsiėmimų tvarkaraštis: vasario 11 d., kovo 10 d., balandžio 7 d., gegužės 5 d., spalio 13 d., lapkričio 10 d., gruodžio 15 d.

Edukacinių užsiėmimų temos:

 • Bekanntes und unbekanntes Österreich (Pažįstama ir nepažįstama Austrija).
 • Österreichische Kunst (Austrijos menas).
 • Hauptstadt Wien und seine Sehenswürdigkeiten (Sostinė Viena ir jos įžymybės).
 • Die Welt der Habsburger: das Kaiserpaar Elisabeth (Sisi) und Franz Joseph; Die wahre „Kaiserin“ Maria Theresia. (Habsburgų pasaulis: imperatorienė Elizabeta (Sisi) ir Francas Jozefas; Tikroji „imperatorė“ Maria Teresė).
 • Weihnachten in Österreich: Sitten und Bräuche. Weihnachtslieder (eine kleine Party). (Kalėdos Austrijoje: tradicijos ir papročiai. Kalėdinės dainos. Vakarėlis).

Projektą koordinuoja: Karmela Rudaitienė, VAVB vyriausioji bibliotekininkė, Inga Bartkuvienė, VAVB vyresnioji bibliografė, Danutė Šukienė, MČTAU UKF dekanė.

TĘSTINIS PROJEKTAS ,,SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMAS BEI LĖTINIŲ NEINFEKCINIŲ LIGŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ IŠAIŠKINIMAS IR SAVIKONTROLĖS PRINCIPŲ MOKYMAI”

Projekto tikslas:

Vykdyti švietėjišką veiklą, tobulinti sveikos gyvensenos teorines-praktines žinias bei įgūdžius. Skatinti aktyvų fizinį judėjimą, didinti fizinio aktyvumo užsiėmimų skaičių ir laikytis sveikos mitybos taisyklių. Vykdyti žalingų įpročių prevenciją. Aiškinti lėtinius neinfekcinių ligų rizikos veiksnius ir mokyti lėtinių neinfekcinių ligų savikontrolės metodų. 2020 metų prioritetas – naujojo koronaviruso paplitimas.

Projekto būtinumo pagrindimas:

Svarbiausi sveikatos ugdymo uždaviniai modernioje visuomenėje yra gyventojų supratimo apie sveikatą (raštingumo) didinimas, kritinio mąstymo ugdymas, mokymas įveikti socialinį spaudimą bei sugebėti atsirinkti reikiamą ir naudingą informaciją. Prailginti gyvenimą – tai ne pagrindinis tikslas. Svarbiausia, kad ilgaamžis žmogus išsaugotų kuo ilgiau geras fizines ir protines savybes bei gyventų pilnakraujį ir aktyvų gyvenimą. Reali gyvenimo trukmė priklauso nuo gyvenimo būdo, aplinkos, higieninių sąlygų, genetikos bei žalingų įpročių.

Projekto aktualumas:

Lėtinės neužkrečiamosios ligos – tai viena didžiausių problemų visame pasaulyje, jų nesukelia mikroorganizmai, joms būdinga užsitęsusi lėtinė eiga. Daugelis šių ligų ar žmogaus organizmo būklių priežasčių slypi nesveikoje gyvensenoje, netinkamoje fizinėje ir socialinėje aplinkoje. Jų simptomai rodo žmogaus fiziologinių funkcijų sutrikimus, kurie atsiranda dėl sparčiai besikeičiančios gyvenamosios aplinkos, prie kurios organizmas nespėja prisitaikyti.

Sveika gyvensena – tai kasdienis gyvenimo būdas, kuris stiprina ir tobulina organizmo rezervines galimybes, padeda žmogui išlikti sveikam, išsaugoti ar net stiprinti savo sveikatą. Nors sveikata šiandien pasaulyje yra viena iš didžiausių vertybių, tačiau vertybe ji tampa tuomet, kai jos netenkama. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, mūsų sveikatai turi įtakos: 50 % – gyvenimo būdas, 20 % – gyvenamoji aplinka, 20 % – paveldimumas, 10 % – medicina ir jos pasiekimai.

Projektą vykdo Sveikos gyvensenos fakultetas.

NordplusNordplus Adult programos projektas  „Vyresniųjų suaugusiųjų švietimas: lyginant Baltijos ir Šiaurės šalių sistemas. (2019 06 – 2020 12).

Projekto tikslas: skatinti teigiamus pokyčius vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo srityje ir didinti jo prieinamumą, atsižvelgiant į geriausias Skandinavijos ir Baltijos šalių praktikas.

Projekto metu bus parengta:

 • Partnerių kalbomis parengtos 4 šalių studijos, atskleidžiančios esamą vyresniųjų suaugusiųjų švietimo koordinavimo ir finansavimo situaciją šalyse partnerėse: Danijoje, Islandijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Dėmesys bus teikiamas svarbiausioms institucijoms, veikėjams ir teisės aktams.
 • Parengta 1 bendra tyrimo studija anglų kalba, kuria bus pasidalinta per tarptautinius vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo tinklus.
 • Partnerių kalbomis bus parengti 4 individualūs advokacijos planai, skirti įtraukti atitinkamas valdžios institucijas, numatyta advokacijos veikla, siekiant užtikrinti prieinamesnę ir įtraukesnę vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo politiką.
 • Partnerių šalyse suorganizuotos 4 apskritojo stalo diskusijas su politikos formuotojais ir vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo organizacijomis, siekiant a) skatinti vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo kokybės standartų įgyvendinimą, b) remti vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo politiką.

Projektą koordinuoja:

MČTAU (Nacionalinė TAU asociacija), Lietuva, vadovė Regina Dovidavičiūtė (regina9.info@gmail.com)

Partneriai:

Interfolk, Institute for Civil Society, Danija.

The Agricultural University of Iceland, Islandija.

Latvian Adult Education Association, Latvija.

Projekto sklaida:

2019-07-01. MČTAU koordinuoja naują projektą.

2019-11-05. Vyresniųjų suaugusiųjų švietimas: lyginant Baltijos ir Šiaurės šalių sistemas.

pdf icon 32 Study Report Education of Older Adults: Comparing Baltic and Nordic Frameworks

Užsienio reikalų ministerijos (URM) finansuojamas MČTAU projektas „15 metų Europos Sąjungoje. Ką padarėme? Kas laukia?“

Projekto tikslai: inicijuoti viešas diskusijas tarp TAU asociacijos narių apie Lietuvos narystės Europos Sąjungoje (ES) naudą, diskusijų dalyviams sudaryti galimybę savo akimis pamatyti ES lėšomis įgyvendintus socialinės-kultūrinės paskirties projektus Anykščiuose, Visagine, Molėtuose bei Utenoje. Narystės perspektyvas aptarti kartu su URM, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje atstovais.

Projekto įgyvendinimas: keturios MČTAU Politikos, teisės ir ekonomikos fakulteto (PTEF) Diskusijų klubo grupių išvykos į Anykščių, Visagino, Molėtų bei Utenos trečiojo amžiaus universitetus. Kiekvienos išvykos metu vyks:

 • vieša paskaita vietos ir atvykusiems senjorams apie ES ir Lietuvos joje 15 metų bendrą gyvenimą, atkreipiant ypatingą dėmesį, kas padaryta tame rajone panaudojant ES pagalbą;
 • bendra dalyvių išvyka į rajono naujai pastatytus arba atnaujintus socialinės-kultūrinės paskirties objektus;
 • diskusija apie Lietuvos ir ES ateities klausimus, įspūdžiai iš ekskursijos. Aktualių senjorams problemų aptarimas su TAU asociacijos vadovais.

Projekto vadovas MČTAU PTEF prodekanas dr. Vitalius Skaržinskas.

Projekto sklaida:

2019-06-25. Senjorai aptarė Lietuvos narystę ES

2019-07-09. Susitikimas su Medardo Čoboto TAU projekte „15 metų Europos Sąjungoje. Ką padarėme? Kas laukia?“

2019-07-12. TAU asociacijos senjorai tęsia Lietuvos narystės ES aptarimą

2019-09-16. Lietuvos narystės ES studijų atgarsiai Utenoje

2019-10-11 Projektą užbaigia jauniausias Lietuvos miestas

 Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuojamas MČTAU projektas „Sveikos gyvensenos ugdymas bei lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių išaiškinimas ir savikontrolės principų mokymas“.

Projekto tikslas – propaguoti aktyvaus sveiko senėjimo idėją, sustiprinti MČTAU senjorų sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo įgūdžius ir įpročius, padidinti TAU senjorų užimtumą, įtraukiant juos į teorinius ir praktinius seminarus, fizinio aktyvumo renginius.

2019 metais Sveikos gyvensenos fakultetas organizuos 20 teorinių-praktinių seminarų, kurių metu įvairių sričių specialistai skaitys teorines paskaitas sveikos gyvensenos principų ugdymo, sveikos mitybos, fizinio aktyvumo, žalingų įpročių prevencijos, lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių išaiškinimo temomis. Praktinių užsiėmimų metu bus pristatomos sveikos gyvensenos ugdymo, lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių įvertinimo, savikontrolės principų mokymo metodikos. Taip pat planuojama įkurti septynias sporto sekcijas: bėgiojimas, vaikščiojimas su šiaurietiškomis lazdomis, diskgolfas, kerlingas, žaidimas šachmatais, šaškėmis, stalo tenisas ir kt. Fizinio aktyvumo užsiėmimai bus organizuojami sporto salėse, aikštėse bei parkuose.

 Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros rėmimo programos finansuojamas projektas „Senjorai vaikams – renginys Vaikų gynimo dienai“. Pagrindinis projekto renginys numatytas 2019 m. birželio 1-ąją – Tarptautinę vaikų gynimo dieną bus organizuojamas vaikų, jaunimo ir senjorų šokių festivalis bei liaudies amatų dirbtuvės.

Projekto tikslas: propaguoti etninę kultūrą ir mėgėjų meną bei skatinti įvairių kūrybinių lygių ir amžiaus meno mėgėjų grupių bendradarbiavimą.

Renginio programoje numatoma:

 • Šokių programa: šokių kolektyvai atliks po 3-4 choreografines kompozicijas, pasirodymų trukmė apie 15 min., kompozicijų skaičius ir pasirodymų trukmė gali keistis, priklausomai nuo dalyvių ir kolektyvų skaičiaus. Vėliau bus organizuojami bendri rateliai ir žaidimai.
 • Liaudies amatų dirbtuvės: MČTAU Tautodailės fakulteto klausytojai mokys renginio dalyvius juostų pynimo, vilnos vėlimo, mezgimo, siuvinėjimo juostelėmis, papuošalų gamybos ir drožybos darbų.

Projektą vykdo MČTAU Šokių studija kartu su Tautodailės fakultetu. Projekto vadovė Valerija Stričkienė.

Projekto sklaida:

2019-06-01. Kartų šventė „Senjorai vaikams“.

SADM logo Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo programa.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas „Turiningas senjorų gyvenimas 2019 metais“ pratęsia praeitais metais vykdytą projektą „Turiningas senjorų 60+ gyvenimas“. Kaip ir pernai yra numatytos sveikatą palaikančios fizinio aktyvumo veiklos, teigiamas emocijas skatinantys meninės saviraiškos renginiai, mokymai ir komunikaciniai viešinimo įrankiai bei renginiai, padėsiantys platesnei visuomenei susipažinti su senjorų veiklomis, prisidės formuojant teigiamą senjorų įvaizdį. Projektu skatinamos veiklos, kurios apjungia kelių rajonų TAU. Planuojamas veiklas vykdys patyrę organizatoriai – TAU asociacijos vicepirmininkė Regina Dovidavičiūtė, MČTAU Sveikos gyvensenos fakulteto dekanė Viktorija Montvilienė, TAU asociacijos tarybos narys Druskininkų TAU direktorius Jonas Valskys, Panevėžio TAU dekanė Zita Kazlauskienė, Kauno TAU direktorė prof. Petronėlė Nijolė Večkienė, MČTAU projektų vadovė Laima Tuleikienė.

Projekto tikslai: skatinti aktyvaus senėjimo idėją bei didinti senjorų socialinę įtrauktį, vienijant ir stiprinant Trečiojo amžiaus universitetus bei plėtojant TAU asociacijos švietėjiškas, kultūrines, pilietines, socialines bei savanorystės veiklas.

Projekto veiklos:

 1. Siekiant skatinti aktyvią ir sveiką gyvenseną bus organizuojama:
  1. Viešas renginys, skirtas Pasaulinei sveikatos dienai paminėti. Vilniaus Vingio parkas, 2019 m. balandžio mėn. 6 d.;
  2. Dainavos TAU lygos atstovų pasidalijimas gerąja patirtimi „Karolio Dineikos sveikos gyvensenos būdas“. Druskininkai, 2019 m. rugsėjo mėn.
 2. Siekiant vyresnio amžiaus žmonių atstovų dalyvavimo valstybės ir savivaldybių institucijų sudarytose konsultacinėse tarybose, komisijose, darbo grupėse, bus organizuojamas paskaitų ciklas „Rengiamės aktyviai dalyvauti valstybės valdyme“. Vilnius, 2019 m. spalis – gruodis.
 3. Kartų solidarumo, savanoriškos veiklos, mokymosi visą gyvenimą veiklos:
  1. Panevėžio apskrities TAU suvažiavimas „Mokomės bendraudami“. 2019 m. gegužės mėn.;
  2. Seminaras-praktikumas „Kartų dialogą įgalinančios šiuolaikinės technologijos ir jų panaudojimas“. Kaunas, 2019 m. spalis.
 4. Vyresnio amžiaus žmonių įsitraukimo į aktyvų visuomeninį gyvenimą per kultūrinius renginius, telkimosi bendrauti ir savitarpio pagalbos skatinimas:
  1. Šokių festivalis „Senjorų šokių pynė“. Vilnius, 2019 m. rugsėjo mėn. 28 d.

Taip pat bus stiprinama TAU partnerystė ir bendradarbiavimas, sistemingai atnaujinama informacija TAU asociacijos interneto svetainėje www.tauasociacija.lt, organizuojami TAU asociacijos Tarybos posėdžiai bei TAU asociacijos vadovų mokslo metų pradžios konferencija.

pdf icon 32 Projekto „Turiningas senjorų gyvenimas 2019 metais“ ataskaita

MČTAU Kultūros fakulteto projektas „Lietuvos dvarai nuo saulėtekio iki saulėlydžio“.

Projekto veiklos:

Projekto dalyviai išklausys 11 paskaitų apie dvarų istoriją, jų klestėjimą ir nuosmukį, architektūrą, dvarų savininkus ir jų indėlį į kultūrą, dvarų meno kolekcijas, muzikos ir teatro vaidmenį dvaruose, pramogas dvaruose, kulinarinį paveldą, mediciną ir higieną, dvarų parkus, apie šiandien atgimstančius dvarus.

Pavasarį ir vasarą projekto dalyviams bus surengtos penkios edukacinės paveldosauginės išvykos.

Projekto rėmėjai:

Kultūros Taryba, Nacionalinė dailės galerija, Lietuvos nacionalinis muziejus.

Projekto partneriai:

Autobusų nuomos centras, Lietuvos pilių ir dvarų asociacija, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus LIMIS centro vadovė Danutė Mukienė, Vilkaviškio krašto muziejaus Paežerių dvare buvęs direktorius Antanas Žilinskas.

Projekto sklaida:

2019-01-24. Kultūros fakultete – Lietuvos dvarų studijos.

2019-02-28. Lietuvos dvarų kulinarinis paveldas.

2019-12-18. Lietuvos dvarai: nuo saulėtekio iki saulėlydžio.

SADM logo Projektas „Turiningas senjorų 60+ gyvenimas“.

Projekto paskirtis: Projektas skirtas senjorams, lankantiems NVO Trečiojo amžiaus universitetus, ir apima juose vykdomas sveikatos stiprinimo, mokymosi visą gyvenimą, kultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo veiklas, kurios moko ir skatina aktyviai, įdomiai gyventi, jaustis reikalingiems ir kuo ilgiau išlikti savarankiškiems, burtis į bendruomenę ir būti pilietiškiems.

Projekto tikslai: Skatinti aktyvaus senėjimo idėją bei didinti senjorų socialinę įtrauktį, vienijant ir stiprinant Trečiojo amžiaus universitetus bei plėtojant TAU asociacijos švietėjiškas, kultūrines, pilietines, socialines bei savanorystės veiklas.

Projekto veiklos apima 4 kryptis:

 • Trys bendri sveikatingumo renginiai, kurių svarbiausias – III-ji respublikinė TAU universiada, kurioje penkiose sporto šakose rungtyniavo 19 TAU komandų, iš viso 400 dalyvių. Taip pat numatoma aktyviai paminėti Pasaulinę sveikatos dieną Vilniuje, o Utenoje pasidalinti gerąja patirtimi tema „Fizinio aktyvumo įtaka organizmo pokyčiams žmogui amžėjant”.
 • Du renginiai skirti TAU senjorų savanorystei skatinti. Bendradarbiaujant su Modernaus meno muziejumi (MO), 20 savanorių bus pasirengę vesti ekskursijas bei vykdyti mediacinę meno pristatymo veiklą MO. Kitas svarbus renginys – savanorių mokymai Visagine, po kurių 25 savanoriai bus pasirengę populiarinti gydytojo Karolio Dineikos sveikos gyvensenos būdą.
 • Trys kultūriniai renginiai, kurių dėka padidės senjorų užimtumas, jie bus įtraukti į kultūrinį gyvenimą, sumažės jų atskirtis. Paminėtinas tradicinis trečiasis TAU chorų ir vokalinių ansamblių festivalis „Jei daina širdy – esame jauni“, kuriame dalyvaus 10 kolektyvų bei svečiai iš Lenkijos, iš viso apie 400 atlikėjų.
 • Bus stiprinama TAU partnerystė ir bendradarbiavimas – atnaujintas TAU asociacijos internetinis puslapis www.tauasociacija.lt, organizuojami vadovų susitikimai pasikeist gerąja praktika.

Projekto vykdytojai:

 • Nacionalinė trečiojo amžiaus universitetų asociacija;
 • Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas;
 • Alytaus trečiojo amžiaus universitetas;
 • VšĮ “Trečiasis amžius”, Klaipėda;
 • Mažeikių trečiojo amžiaus universitetas;
 • Utenos trečiojo amžiaus universitetas;
 • Visagino trečiojo amžiaus universitetas.

Projektas įgyvendinamas 2018 metais.

Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vadovaujantis Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2018 metais projektų atrankos konkurso rezultatais.

pdf icon 32 Projekto „Turiningas senjorų 60+ gyvenimas“ ataskaita

Projektas „Signatarai skelbiant, įtvirtinant ir ginant Lietuvos nepriklausomybę“.

Šis projektas – 2016 m. MČTAU Kultūros fakulteto įvykdyto projekto „Vasario 16-osios Akto signatarų keliais“ tęsinys, vykdomas 2018 m. kovo-lapkričio mėn. Jame dalyvauja 110 Kultūros, Istorijos, Politikos, ekonomikos ir teisės fakultetų klausytojų.

Projekto konsultantai: prof. A. Eidintas – istorikas, diplomatas, visuomenės veikėjas, prof. R. Miknys – Lietuvos istorijos instituto direktorius, M. Peikštenienė – Signatarų namų vedėja ir kt. Lektoriai – žinomi akademinės bendruomenės nariai: istorikai Vygandas Vareikis, Norbertas Černiauskas, Algimantas Kasparavičius, Mindaugas Tamošaitis, Darius Juodis, Algirdas Jakubčionis ir kiti.

Projekte numatyta aštuonios paskaitos, apimančios Lietuvos nepriklausomybės skelbimo 1918 m. ištakas, signatarų veiklą ir įtaką priimant sprendimus, susiklosčiusius jų likimus, valstybės pripažinimo problemas, nepriklausomybės praradimo įvykius bei kitas aktualias temas. Projekto dalyviai išgirs daug įdomių paskaitų: „Bajorų įtaka Nepriklausomybės paskelbimui ir įtvirtinimui“, „Didžiosios ir Mažosios Lietuvų susijungimo idėjos ir kliūtys“, „Nuo valstybingumo idėjos iki valstybės raidos vizijos“, „Tauri pokario partizaninio pasipriešinimo kova“, „Tautinių mažumų įtaka Lietuvos valstybės formavimuisi“ ir kitos.

Projekto dalyviams numatytos kelios išvykos į regionus aplankyti signatarų gimtines, palaidojimo vietas ir kitas su signatarų gyvenimu ir veikla susijusias vietas. Bus aplankytos signatarų J. Vailokaičio, J. Dovydaičio, S. Banaičio, K. Griniaus, S. Kairio, V. Mirono, A. Smetonos, J. Vileišio, M. Biržiškos, S. Narutavičiaus, kitų signatarų gimtosios ir palaidojimo vietos, vietovės, susijusios su jų veikla, ekspozicijos ir muziejai, atspindintys signatarų veiklą.

Projekto pabaigoje vyks disputas, dalyvaujant Vasario 16-osios Akto signatarų giminių klubo nariams, kurio metu bus aptartos Signatarų atminties įamžinimo problemos.

Projekto dalyviams koncertuos MČTAU Meninės saviraiškos fakulteto vokalinis ansamblis „Ave musica“, vadovaujamas prof. Ritos Bieliauskienės, ir kolektyvas – „Romantikai“, vadovaujamas Meninės saviraiškos fakulteto dekanės Izabelės Bražiūnienės. Kolektyvai projekto dalyviams ruošia partizanų ir tremtinių dainas. Meninę programą pristatys ir projekto partneris – Vilniaus m. baltarusių klubas „Siabryna“.

Projekto rėmėjai – Lazerinės kosmetinės odontologijos klinika „Pilėnė“, Lietuvos nacionalinis muziejus, bendrovė „Spaudos ir reklamos gamyba“.

Projekto sklaida:

2018-03-22. Ko dar nežinome apie Signatarus

2018-06-06. Tautos didvyrių keliais

2018-06-27. Į Šiaurės Sūduvą

2018-09-11. Vasario 16-tos Signatarų keliais Aukštaitijoje

2018-09-26. Tęsiamos signatarų palikimo studijos

2018-09-28. Lietuvos bajorų – Vasario 16-osios Akto signatarų keliais

2018-12-12. Apibendrintos Vasario 16-osios Akto signatarų palikimo studijos

 SMI.jpg - 7.09 kB

Projektas „SMI / Senior volunteers for migrant integration (2017-2019)“

Tikslas

Šiuo projektu siekiame skatindami savanorystę tarp vyresnio amžiaus gyventojų bei mažindami jų socialinę atskirtį, padėti migrantams ir pabėgėliams geriau integruotis į priimančiąją visuomenę, pasitelkdami į pagalbą vietos senjorus savanorius.

Uždaviniai

 • stiprinti vyresnio amžiaus savanorių aktyvaus pilietiškumo kompetencijas, skatinti savanorystę organizuojant pilotinius mokymus pagal projekto metu parengtą mokymo programą;
 • sukurti mobiliąją aplikaciją – Migranto gidą, įrankį sklandesnei socialinei ir pilietinei integracijai į vietos visuomenę, skirtą pagerinti migrantų ir pabėgėlių priimančios šalies kalbos mokymąsi ir orientavimąsi, tuo pačiu pasiūlant projekto metu apmokytų vyresnio amžiaus savanorių – mentorių pagalbą;

Pagrindiniai rezultatai

 • metodika ir mokymo programa, skirta parengti vyresnio amžiaus savanorius teikti pagalbą migrantams ir pabėgėliams jų integracijai partnerių šalyse;
 • vyresnio amžiaus savanorių mokymo medžiaga ir jos testavimas;
 • nemokama mobilioji aplikacija (App) Socialinės ir pilietinis integracijos įrankis-vadovas (gidas) migrantams ir pabėgėliams, padedantis jiems įgyti pagrindinių žinių ir supratimą apie priimančiosios šalies sociokultūrinį gyvenimą, kuriame yra animuotas išgyvenimo pokalbių rinkinys partnerių šalių ir anglų kalbomis;

Partneriai:

 • Soros International House (projekto koordinatorius), Lietuva;
 • Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas, Lietuva;
 • ifa Akademie, Vokietija;
 • Anmiro Oy, Suomija;
 • DIAN, Graikija;
 • GSVO 95, Prancūzija.

Projekto sklaida:

Naujienos: http://www.seniors4migrants.eu/lt/news

pdf icon 32 „Senjorai savanoriai migrantų integracijai”. Naujienlaiškis Nr.1, 2017 gruodis

2018-01-19. SVMI project presented at the Faculty of history at MČTAU

2018-02-25. Senjorai savanoriai padės integruotis migrantams

2018-05-05. SVMI partnerių susitikimas Štutgarde

pdf icon 32 „Senjorai savanoriai migrantų integracijai”. Naujienlaiškis Nr.2, 2018 gegužė

2018-10-18. Senjorai mokosi padėti integruotis migrantams

pdf icon 32 „Senjorai savanoriai migrantų integracijai”. Naujienlaiškis Nr.3, 2018 gruodis

2019-06-13. Tęsiame projekto „Senjorai savanoriai migrantų integracijai“ veiklas

2017-09-18-1.jpg - 9.33 kBSvietimo-m-ja.png - 10.63 kBRuošiantis minėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį ir padėti senjorams giliau suvokti sunkų ir labai sudėtingą lietuvių tautos kelią XX amžiuje, pabrėžiant svarbiausią siekį – turėti nepriklausomą valstybę, MČTAU Istorijos fakultetas vykdo pilietiškumo ugdymui skirtą programą „Kovo 11-osios Akto signatarų keliais”. Programą finansuoja LR Švietimo ir mokslo ministerija.

Projekto sklaida:

2017-11-01. Medardo Čoboto TAU facebook

2017-11-25. Istorijos fakultete skambėjo partizanų dainos

2018-01-18. Istorikai baigė programą „Kovo 11-osios signatarų keliais“

 Kulturos-logo.jpg - 13.39 kB   Edukacinis projektas „Pirmosios Lietuvos Respublikos meninio gyvenimo apraiškų formavimasis“, skirtas Lietuvos Respublikos nepriklausomybės 100-mečiui. Projektas truks 2017/18 mokslo metus. Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos Kultūros tarybos. Projektą vykdo Kultūros fakultetas.

Projekto partneriai: Nacionalinė dailės galerija, Lietuvos nacionalinė filharmonija, Lietuvos nacionalinis dramos teatras.

Projekto metu vyks paskaitos, kurias skaitys Vilniaus dailės akademijos, Lietuvos kultūros tyrimų instituto ir Vilniaus universiteto moksliniai darbuotojai, ekskursijos į Lietuvos muzikos, teatro ir kino muziejų bei Lietuvos literatūros ir meno archyvą. Numatyta išvyka į Kauno valstybinį muzikinį teatrą. Projekto dalyviai aplankys spektaklį Lietuvos nacionaliniame dramos teatre bei koncertą Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje.

Projekto sklaida:

2017-10-11. MČTAU Kultūros fakultetas pradėjo vykdyti Lietuvos valstybingumo šimtmečiui skirtą projektą

2017-10-24. Medardo Čoboto TAU facebook

2017-11-10. Medardo Čoboto TAU facebook

 LŽS.gif - 3.73 kB Projektas su Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Nacionaline žurnalistų kūrėjų asociacija „Medijų ir informacinio raštingumo programa MČTAU“, kurio tikslas yra didinti vyresnio amžiaus žmonių gebėjimą naudotis skirtingomis žiniasklaidos priemonėmis, geriau suprasti ir kritiškai vertinti žiniasklaidos turinį, ugdyti gebėjimus užmegzti ryšius įvairių medijų kontekste. Projektas bus vykdomas rugsėjo-gruodžio mėn., iš viso bus apmokyta per 500 MČTAU klausytojų.

Projekto sklaida:

2017-09-06. Mokysimės, kaip atskirti pelus nuo grūdų žiniasklaidoje

2017-09-13. Startavo MČTAU ir Lietuvos Žurnalistų sąjungos projektas

LŽS.gif - 3.73 kBŽurnalistų namai: žurnalistai moko senjorus informacinio raštingumo

 Kūno kultūros ir sporto iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto finansuojamas projektas „Sportas ir sveikata – kelias į aktyvią senatvę ir dvasinę pusiausvyrą“. Projektą vykdo Turizmo fakultetas.

Projekto tikslai:

 • didinti senjorų sporto renginių skaičių Vilniaus miesto savivaldybėje;
 • skatinti Vilniaus senjorų sveikatą stiprinantį fizinį aktyvumą;
 • skleisti tarp Vilniaus senjorų pozityvią nuostatą, kad judėjimas yra sveikata bet kokiame amžiuje;
 • stiprinti Lietuvos senjorų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą.

 Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros ir bendruomenių rėmimo programų finansuojamas projektas „Vilniaus miesto senjorai Lietuvos šimtmečiui“. Projektą vykdo Meninės saviraiškos ir Literatūros fakultetai.

Projekto tikslai:

 • etninės kultūros ir mėgėjų meno iniciatyvos remti vyresnio amžiaus žmonių socialinę integraciją į visuomenę;
 • skatinti įvairių meno mėgėjų kūrybinių lygių ir amžiaus grupių bendradarbiavimą rengiantis Valstybės atkūrimo 100-mečiui;
 • organizuoti Vilniuje šokių festivalį, skirtą Tarptautinei senjorų dienai paminėti ir Valstybės jubiliejui „100 šokių pynė Tau Lietuva“;
 • stiprinti universiteto klausytojų motyvuotą savanorišką veiklą, savitarpio pagalbą.

Projekto sklaida:

2017-09-25. Senjorai pagerbė tautinį kostiumą

2017-09-18. Nupinsime Lietuvai 100 šokių pynę

2017-10-22. Youtube. Vytauto Vasiliausko filmas „100 šokių pynė Lietuvai”

2017-10-01. Šoka tie, kas laisvi ir laimingi

2017-10-01. Šoka tie, kas laisvi ir laimingi

2017-10-04. Šoka tie, kas laisvi ir laimingi. Tarptautinė EPALE platforma

 Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamento finansuojamas projektas „Nutukimo prevencija ir gyvenimo kokybė“. Projektą vykdo Sveikatos fakultetas.

Projekto tikslai:

 • užtikrinti aktyvaus fizinio judėjimo priemonių įgyvendinimą praktikoje;
 • skatinti individualią iniciatyvą lėtinių neinfekcinių ligų ir nutukimo prevencijai;
 • vykdyti švietėjišką veiklą nutukimo prevencijos srityje, skatinant aktyvų fizinį judėjimą ir sveiką mitybą.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2017 metais projektas „Aktyvus ir sėkmingas senėjimas kintančioje visuomenėje”.

Projekto tikslai:

 • vyresnio amžiaus žmonių vienijimosi į nevyriausybines organizacijas, įsitraukimo į aktyvų visuomeninį gyvenimą per kultūrinius renginius, telkimosi bendrauti, savitarpio pagalbos ir kartų ryšio stiprinimo skatinimas. Respublikinių sporto, kultūros ir sveikos gyvensenos stovyklų organizavimas;
 • teigiamo visuomenės, ypač vaikų ir jaunimo požiūrio, kad vyresnio amžiaus žmonių indėlis į visuomenės gyvenimą yra itin svarbus, formavimas;
 • konsultacijų teikimas teisiniais, socialiniais, psichologiniais ir kitais vyresnio amžiaus žmones dominančiais klausimais;
 • į krizę patekusiems, vienišiems bei slaugomiems ligotiems vyresnio amžiaus žmonėms reikiamų paslaugų organizavimas;
 • vyresnio amžiaus žmonių aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimas ir propagavimas, aktyviai dalyvaujant fizinėje veikloje ir sveikatinimo programose.

„Aktyvus ir sėkmingas senėjimas kintančioje visuomenėje”. Projekto lėšos panaudotos trečiajam tarptautiniam Trečiojo amžiaus universitetų chorų ir ansamblių festivaliui „Jei daina širdy – esame jauni!“, Vytauto Didžiojo universitete vykusiai konferencijai „Kaunas besikeičiančių vertybių kontekste“, kurią MČTAU surengė kartu su Kauno TAU ir Lietuvos universitetų moterų asociacija, antrajai Kaune vykusiai respublikinei mokslinei-praktinei konferencijai „Aktyvus ir sėkmingas senėjimas kintančioje visuomenėje: TAU universitetų patirtis kuriant mokymosi aplinkas“ ir Nacionalinės TAU asociacijos iniciatyva surengtai antrajai Lietuvos trečiojo amžiaus universitetų universiadai Visagine.

Projekto sklaida:

Tarptautinis senjorų chorų ir ansamblių festivalis.

Jei daina širdy – esame jauni!

Mokslinė praktinė konferencija „Trečiojo amžiaus universiteto misija XXI a. visuomenėje“.

MČTAU Turizmo fakulteto konferencija ir prieškalėdiniai pasižvalgymai po Kauną

Visagine įvyko antroji TAU universiada

seniors-on-line.jpg - 32.73 kB  Nordplus_projektas.png - 39.82 kB

2016 m. spalio 4 d. SIH (Soros International House) pradėjo koordinuojamo tarptautinio projekto „Seniors On-line“ informacinių technologijų ir anglų kalbos mokymus. Senjorai iš Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilniaus miesto bendrijos ir Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto buvo testuojami ir pagal žinių lygį suskirstyti į dvi besimokančiųjų grupes. Mokymai tęsėsi iki balandžio mėnesio, o aktyviausieji 2017 m. vasario 9-10 dienomis buvo pakviesti į Taliną susitikti su kitų šalių senjorais.

Partnerių susitikimo programoje vyko seminarai, projekto dalyvių iš Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos sukurtų videofilmų pristatymai, diskusijos, viešnagė Talino senjorų universitete, pažintis su miestu ir kt.
 
Turininguose ir intensyviuose anglų kalbos bei informacinių technologijų mokymuose dalyvavo 15 MČTAU klausytojų.
 
Projekto sklaida:

Tarptautinis bendradarbiavimo projektas, remiamas Nordplus Adult 2016 m. programos „Žadiname blėstančią atmintį“ („Old Memory Shake“, OLMES), NPAD-2016/10236)

Projekto trukmė: 2016 rugsėjo mėn. – 2017 gruodžio mėn.

Projektą vykdo:

 • NGO 65.B Estija. Projekto koordinatorius;
 • MČTAU Lietuva. Projekto partneris;
 • Laure University of Applied Sciences Suomija. Projekto partneris.

Projekto tikslai:

 • pasidalinti Estijoje sukaupta gerąja neformaliojo suaugusiųjų švietimo patirtimi, rengiant vyresniojo amžiaus žmonių atminties lavinimo mokytojus-trenerius;
 • supažindinti su vyresniojo amžiaus žmonių atminties lavinimo sistemos idėja ir pasiekimais.

Laukiami rezultatai:

 • Lietuvoje ir Suomijoje parengti po 20 vyresniojo amžiaus žmonių atminties lavinimo mokytojų-trenerių, kurie, išlaikę egzaminą, gaus sertifikatą ir įgis teisę patys tapti atminties lavinimo mokytojais. Jie galės burti neformalaus mokymo grupes ir taikyti įgytas žinias praktikoje, konkrečiai pasirinktoje socialinėje grupėje;
 • atsižvelgiant į šalies kalbinius, kultūrinius, socialinius ypatumus, parengti adaptuotą mokomąją medžiagą atminties lavinimui (Lietuva,Suomija);
 • parengti vyresniems žmonėms skirtą atminties lavinimo užduočių ir įgūdžių platformą (Suomija).

Projekto sklaida:

Startavo tarptautinis projektas „Žadinkime blėstančią atmintį

Vilniuje vyko tarptautiniai senjorų atminties lavinimo kursai

Tarptautiniai senjorų atminties lavinimo kursai

Tęsiasi tarptautinis projektas senjorų atminčiai lavinti

https://65b.weebly.com/olmes.html

pdf icon 32 Old Memory Shake: Handbook on Memory Training

pdf icon 32 Memory tasks in Lithuanian

https://www.theseus.fi/handle/10024/142274

2018-03-26. Dalijamės tarptautinių projektų patirtimi

Projektas „Vasario 16-osios Akto signatarų keliais“. 2016 m. birželio-lapkričio mėn. MČTAU Istorijos fakultetas vykdo  Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos finansuojamą neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektą.

Projekto sklaida:
 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos finansuojama Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto Kultūros fakulteto neformaliojo suaugusiųjų (Senjorų) 50 val. švietimo programa „Čia mūsų žemė Lietuva: mus vienija kalba, daina ir papročiai“. Programa skirta skatinti senjorų visavertį fizinį, socialinį, emocinį ir dvasinį gyvenimą, sudarant jiems galimybes prasmingai, įdomiai leisti laiką, tobulinti žinias ir įgūdžius, stiprinti socialinius ryšius bei vykdyti savanorišką veiklą. Projekto metu numatyta supažindinti senjorus su Vilniaus ir visos Lietuvos praeities bei dabarties kultūriniu gyvenimu, papročiais, etnografija, istorija, kalba, muzika. Programa sukurta remiantis MČTAU Kultūros fakulteto vadovės ilgamete darbo su senjorais patirtimi ir atsižvelgiant į klausytojų edukacinius poreikius.

Asociacija „Langas į ateitį“ ir MČTAU klausytojai bendradarbiavo  tarptautiniame projekte „Trans e-Scouts“. Projekto tikslas –  paskatinti jaunimo ir vyresniųjų žmonių bendruomeniškumą užmegzti skirtingų kartų dialogą bei tarpusavio supratimą – kurti mokymosi ratą, kuriame jaunuoliai mokytų vyresniuosius naudotis informacinėmis technologijomis, o senjorai pasidalintų savo gyvenimiška patirtimi. Užsiėmimai vyko Pilaitės, Antakalnio ir  Žirmūnų bibliotekose Visi e.skautai projekto pabaigoje gavo sertifikatus, patvirtinančius dalyvavimą projekte ir savanorystę.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo respublikinis tęstinis projektas “Kelias į visavertį ir kokybišką gyvenimą“. Projekte dalyvauja 21 respublikos trečiojo amžiaus universitetas. Projektinėje veikloje klausytojams bus siekiama suteikti žinių apie sveikatingumą, dorovę, tarpusavio santykius bei globos ir pagalbos būtinumą silpnesniems. Didelis dėmesys bus skiriamas senjorų saviraiškai, puoselėjant  pagyvenusių žmonių bendravimą ir savitarpio pagalbą.

Vilniaus miesto savivaldybės  finansuojamas projektas „Per šokio ir muzikos terapiją – sveikatos link“.
Apie 60 Sveikatos fakulteto klausytojų dalyvavo šokio ir muzikos terapijos užsiėmimuose. Senjorės darė nesudėtingus, vyresnio amžiaus žmonėms pritaikytus tempimo, kvėpavimo pratimus, paįvairindamos juos klasikinių ir liaudies šokių žingsneliais. Sukurti judesio terapijos pratimai stiprina organizmą, gerina bendrą savijautą ir kasdienio gyvenimo kokybę.

Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamas projektas „Jei daina širdy – esame jauni“.
Antrąjį tarptautinį senjorų chorų ir ansamblių festivalį „Jei daina širdy – esame jauni“ organizavo MČTAU Muzikos fakultetas. Festivalyje dalyvavo 12 kolektyvų iš įvairių Lietuvos miestų. Dauguma kolektyvų susibūrę prie Trečiojo amžiaus universitetų. Į festivalį atvyko svečių iš Latvijos – Limbaži kultūros namų mišrus senjorų choras „Atvasara“. Senjorai galėjo pabūti kartu, pabendrauti, pamuzikuoti, pasidžiaugti daina, kuri  suteikia jėgų ir gyvenimo pilnatvės.

Projekto sklaida:
 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo programos respublikinis tęstinis projektas “Kelias į visavertį ir kokybišką gyvenimą“.
Projekte dalyvavo 20 respublikos trečiojo amžiaus universitetų. Projektas suteikė galimybę bendrauti atskiriems universitetams, organizuojant bendras konferencijas ir seminarus, išleisti savo kūrybos leidinius, padėti sunkiai besiverčiančioms šeimoms, mokytis savanorystės, organizuoti sveikatingumo stovyklas neįgaliesiems ir kt.

Projekto sklaida:
 

Tarptautinis GRUNDTVIG senjorų savanorystės projektas Nr. LLP-GRU-SP-2012-LT-00003 „Nė dienos be veiklos“
Lifelong learning programme GRUNDTVING Senior Volunteering Project  No. LLP-GRU-SP-2012-LT-00003 „Active every day“ .
 Projekto dalyviai: Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas (Lietuva) ir  Ferraros Socialinės veiklos savanorių tarnybos centras (Italija).
Participants: Medardas Cobotas Third Age University (Lithuania) and Agire sociale – Centro Servizi per il Volontariato di Ferrara (Italy).
Projekto tikslas – Savanorišku neatlyginamu darbu prisidėti puoselėjant natūralios gamtos infrastruktūros objektus Lietuvoje ir Italijoje. Nevyriausybinės organizacijos MČTAU (Lietuva) ir ASC (Italija) Grundtving šio projekto dėka įgijo tarptautinio bendradarbiavimo patirtį, įtraukė senjorus į aktyvią visuomenei naudingą veiklą, dirbo kartu su jaunesniąja karta.
Objectives and results – Volunteering without pay in fostering natural environment of infrastructural areas in Lithuania and Italy. Each senior applying the method „Do and learn“ will acquire experience in volunteering, improve their personal, linguistic, social intercultural, etc., skills and abilities. Informal acquaintance with culture, traditions and people of other countries of ES will increase self-confidence of the seniors, they will feel more useful for the society and will pursue to stay longer active members of the multicultural Europe. MCTAU (Lithuania) and ASC (Italy), governmental organizations, while participating in the Grundtvig Senior Volunteering Project will acquire experience in international cooperation in joint activities of younger and older generation involving the seniors in activities useful for the society.

Projekto sklaida. Project dissemination:
 

Vilniaus miesto savivaldybės projektas „Aktyvus gyvenimas ir sveikata“.
Projekto metu buvo siekiama ugdyti pagyvenusių žmonių sveiką gyvenimo būdą, fizinį aktyvumą, subalansuotą mitybą, saugų elgesį, asmens higieną, socialinės atskirties mažinimą, sveiką gyvenseną ir sielos harmoniją.

Vilniaus miesto savivaldybės kultūros rėmimo programų  Kultūros paveldo projektas „Mums brangu ne tai, kas brangiai kainuoja…“
Kultūrinių mainų  su kitais respublikos regionais projekto metu mokėmės įvertinti  save, ieškojome būdų kaip įgyti pilnavertiškumo jausmą, bendrauti be pykčio, pavydo, melo. Geros emocijos, šypsena, pasakytas ar išgirstas geras žodis – tai vaistai, kurie nieko nekainuoja ir geriausiai gydo.

Gintaro Steponavičiaus paramos fondo projektas „Kuriame ilgalaikę senėjimo kultūrą“.
Projekto tikslas – puoselėti etninę kultūrą ir papročius, pažinti tautines vertybes, saugoti bei perduoti jaunajai kartai vakaronėse, išvykose į etninius šalies regionus, susipažinti su folkloro šviesuoliais miesto ir kaimo vietovėse.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo projektas „Kelias į visavertį ir kokybišką gyvenimą“.
Projekto įgyvendinimo metu buvo skatinama puoselėti vyresnio amžiaus žmonių turiningą ir sveiką gyvenseną, kartų bendradarbiavimą, pilietiškumą, parodyti vyresnio amžiaus žmonių išmintį, privalumus, indėlį į visuomenės gyvenimą.

Vilniaus miesto savivaldybės socialinis projektas nevyriausybinėms organizacijoms „Kelias į aktyvią senatvę“. Šis socialinis projektas ugdė senjorų savanorystę, skatino jų aktyvumą ir mobilumą, galimybę integruotis į visuomenę, mažinant socialinę atskirtį tarp kartų ir visuomenėje, kovoti su neigiamais stereotipais dėl amžiaus, mokytis visą gyvenimą, pasirenkant senėjančiam amžiui skirtas sistemas sveikai ir oriai gyventi.

Vilniaus miesto savivaldybės projektas „Jei daina širdy – esame jauni.“ Pagyvenusių žmonių aktyvinimo ir solidarumo metas buvo organizuotas pirmasis senjorų chorų ir ansamblių festivalis. Renginyje dalyvavo vienuolika chorų ir ansamblių iš visos Lietuvos.

Projekto sklaida:
 

YouTube „Jei daina širdy esame jauni!”. I asis senjorų festivalis

Gintaro Steponavičiaus paramos fondo projektas  „Dalyvauk pats ir pasikviesk draugą.”

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo respublikinis projektas „MČTAU veiklos plėtra ir senjorų mokymosi formų bei metodų tobulinimas“. Projekte dalyvavo dauguma respublikos trečiojo amžiaus universitetų. Jo metu MČTAU savo patirtį perteikė naujai įsikuriantiems universitetams rajonuose ir miesteliuose.

Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos programos projektas „Gyvenimo ruduo“. Šio projekto metu klausytojai buvo supažindinti, kaip stiprinti sveikatą, vykdyti ligų prevenciją, gerinti socialinę ir fizinę aplinką, kaip atkreipti dėmesį į sveikatą lemiančius veiksnius vyresniame amžiuje.

Gintaro Steponavičiaus paramos fondo projektas „Būti draugais ar turėti draugų“.
Projektas skatino darnios pilietinės visuomenės formavimąsi Lietuvoje.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  projektas „Gyvenimas ilgas, jei jis turiningas“.
Projektas plėtoja vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklą ir skirtas visiems respublikos universitetams – jame dalyvauja  20 trečiojo amžiaus universitetų. Šiuo projektu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija remia trečiojo amžiaus universitetų respublikinius ir vietinius kultūrinius renginius, konferencijas, suvažiavimus, seminarus, pažintines ir edukologines keliones, leidybą. Projektas planuojamas tęsti iki 2015 m.