Apie projektą

Projektas grindžiamas Gairių prioritetais, LR regioninės plėtros įstatymu, pažangos strategija „Lietuva 2030”, savivaldybių ir įstaigų strateginiais plėtros planais, Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą memorandumu, LR neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymu bei sumanaus valdymo trūkumu viešajame sektoriuje. Projektas skirtas valstybinio, viešojo, sveikatos, socialinio sektoriaus ir švietimo įstaigų darbuotojams, turi ypatingą reikšmę regioninės plėtros ir darbuotojų kompetencijų tobulinimosi tikslinėse, probleminėse vietovėse ir regioniniuose centruose. Projekto tikslas: Plėtoti sumanųjį valdymą vešiajame sektoriuje, perteikiant Norvegijos partnerio žinias ir gerąją patirtį ir įgalinant regioninę tvarią plėtrą. Taip siekiama prisidėti prie regioninės politikos tikslų, regioninės plėtros įgyvendinimo pasinaudojant Norvegijos Karalystės gerąja patirtimi, žiniomis ir jas adaptuojant Lietuvos Respublikos savivaldybių institucijose bei įstaigose. Projekto uždaviniai: 1. Tobulinti sumanaus valdymo vešiajame sektoriuje kompetencijas, perteikiant Norvegijos partnerio gerąją patirtį ir skatinant mokymąsi visą gyvenimą; 2. Stiprinti sumanaus valdymo administracinius ir viešuosius gebėjimus, įgalinant regioninę tvarią plėtrą; 3. Įgalinti regioninę tvarią plėtrą, plėtojant ir diegiant inovatyvias antikorupcinių priemones vietos ir regionų lygiu.