Projekto „Sumanus valdymas viešajame sektoriuje per tvarią regioninę plėtrą“ esmė

Projektas grindžiamas Gairių prioritetais, LR regioninės plėtros įstatymu, pažangos strategija „Lietuva 2030”, savivaldybių ir įstaigų strateginiais plėtros planais, Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą memorandumu, LR neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymu bei sumanaus valdymo trūkumu viešajame sektoriuje. Projektas skirtas valstybinio, viešojo, sveikatos, socialinio sektoriaus ir švietimo įstaigų darbuotojams, turi ypatingą reikšmę regioninės plėtros ir darbuotojų kompetencijų tobulinimosi tikslinėse, probleminėse vietovėse ir regioniniuose centruose. Projekto tikslas: Plėtoti sumanųjį valdymą vešiajame sektoriuje, perteikiant Norvegijos partnerio žinias ir gerąją patirtį ir įgalinant regioninę tvarią plėtrą. Taip siekiama prisidėti prie regioninės politikos tikslų, regioninės plėtros įgyvendinimo pasinaudojant Norvegijos Karalystės gerąja patirtimi, žiniomis ir jas adaptuojant Lietuvos Respublikos savivaldybių institucijose bei įstaigose. Projekto uždaviniai: 1. Tobulinti sumanaus valdymo vešiajame sektoriuje kompetencijas, perteikiant Norvegijos partnerio gerąją patirtį ir skatinant mokymąsi visą gyvenimą; 2. Stiprinti sumanaus valdymo administracinius ir viešuosius gebėjimus, įgalinant regioninę tvarią plėtrą; 3. Įgalinti regioninę tvarią plėtrą, plėtojant ir diegiant inovatyvias antikorupcinių priemones vietos ir regionų lygiu.

Uždaviniams įgyvendinti numatoma parengti sumanaus valdymo viešajame sektoriuje kompetencijų tobulinimosi programa bei kursai, juos adaptuojant virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA). Surengti sumanaus valdymo viešajame sektoriuje kompetencijų tobulinimosi seminarus, kurie užtikrins efektyvų žinių ir gerosios Norvegijos Karalystės patirties įsisavinimą ir gebėjimą panaudoti praktinėje veikloje. Numatoma parengti sumanaus valdymo administracinių ir viešųjų gebėjimų tobulinimosi programas bei kursus virtualioje mokymosi aplinkoje. Antikorupcinių priemonių virsmo tvarios plėtros veiksniais interaktyvios sistema kuriama siekiant apibendrinti antikorupcinių priemones. Projekto rezultate bus suorganizuoti 2 Lietuvos atstovų vizitai Norvegijos Karalystėje, 2 Norvegijos atstovų vizitai Lietuvoje, sukurta virtuali mokymosi aplinka, kurioje patalpintos 2 programos su 7 kursai, suorganizuoti mokymai ir konferencijos, kurios įtrauks 411 dalyvių, suorganizuoti 4 renginiai Lietuvoje ir Norvegijoje, išleista 1 metodinė priemonė ir Vadovas, sukurta antikorupcinė sistema ir suorganizuota 1 konferencija.

Projektas  iš dalies finansuojamas Norvegijos finansinio mechanizmo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

Projekto kodas: NOR-LT10-VRM-01-K-01-007

Projekto laikotarpis: 2015-09-09 – 2017-04-30

Projekto vykdytojas: Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija

Projekto partneriai:

Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,

Ignalinos rajono savivaldybės administracija,

Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla,

Molėtų rajono savivaldybės administracija,

Utenos rajono savivaldybės administracija,

Utenos socialinės globos namai,

Kauno rajono savivaldybės administracija,

Marijampolės kolegija,

Asker Næringsråd (Norvegija),

Fleksibel utdanning Norge (Norvegija)