Back

EMILIJA DONĖ MARTINAITYTĖ

Kultūros fakulteto Garbės narė

Gimė Emilija Donė Martinaitytė Krepavičių kaime Dovidiškio dvare 1937 metais gegužės 1 d. dviejų aktyvių žmonių ˗ tėčio, agronomo, Dovidiškio dvaro ūkio vadovo, šaulio, ir mamos, ateitininkės, saviveiklininkės ˗ šeimoje. Karo metus teko praleisti tėvų ūkyje Gaižunuose Linkuvos valsčiuje. Ten lankė Rimkūnų pradžios mokyklą, kurią baigė 1947 metais.

Ėjo sunkūs pokario metai, 1947 m. areštavo tėtį, o keturis vaikus su mama likimas blaškė tai pas gimines, tai pas draugus. Dažnai tekdavo nakvoti ne namie. 1947˗1948 m. Emilija Donė mokėsi Šeduvos gimnazijos pirmoje klasėje, o vėliau, su mama palikusi namus ir persikėlusi į Kretingos rajoną, toliau mokslus tęsė Kretingos vidurinėje mokykloje, kurią 1955 m. ir baigė.

1955 m. Emilija Donė Martinaitytė pradeda studijuoti Vilniaus universiteto Chemijos fakultete. Dar besimokydama pradeda dirbti J. Vito kailių fabrike, iš pradžių laboratorijoje chemike, o vėliau meistre triušių kailiukų išdirbimo ceche, dar vėliau ˗ brangių kailių išdirbimo ceche. Buvo profsąjungos komiteto narė, dalyvavo sportinėje veikloje, ekskursijose. Taip pat buvo aktyvi racionalizatorė, pasiūliusi virš penkiasdešimties racionalizacinių pasiūlymų, davusių nemažą ekonominį efektą. Už šią veiklą jai buvo suteiktas Lengvosios pramonės geriausio racionalizatoriaus vardas.

Kadangi Donė yra pastovus žmogus, Vilniaus kailių akcinėje bendrovėje iš viso dirbo 35 metus iki pat išėjimo į pensiją 1994 m.

Donė Martinaitytė apie tai, kad Vilniuje įkurtas Trečiojo amžiaus universitetas, išgirdo per radiją. Greitai sužinojo, kur vyksta registracija, užpildė anketą ir tapo aktyvia Trečio Amžiaus universiteto klausytoja. Iš pradžių klausytojų buvo nedaug, o visos paskaitos vykdavo Gerontologijos instituto salėje, Žygimantų 9. Donė Martinaitytė visus tuos metus išliko aktyvi Kultūros fakulteto klausytoja. Ji mūsų metraštininkė, foto aparatu fiksuojanti mūsų šventes ir kasdienybę. Draugiška, patikima, iniciatyvi mūsų taip seniai susiformavusios bendrijos narė. ,,Ji nepailstanti mūsų ekskursijų dalyvė, veikli susitikimų su įdomiais kultūros veikėjais fiksuotoja, Atminties klubo narė, žinanti ir kitiems galinti papasakoti, kodėl susikūrė mūsų klubas, kodėl mes tvarkome apleistus Lietuvai nusipelniusių kultūros veikėjų kapus ir kokie tų kultūrininkų nuopelnai mūsų kraštui. Ji dalyvaudavo ir dalyvauja visuose mūsų vasaros pasivaikščiojimuose ne tik po senamiestį, bet ir po tolimesnes apylinkes, klubo ,,Amoris Vilnensis“ narių gyvenamus mikrorajonus. Miela, patikima, draugiška mūsų Donė. Ką mes be jos darytume?“ ˗ taip apie Donės Martinaitytės indėlį į fakulteto veiklą pasakoja Garbės dekanė Aldona Mikulionienė.

Rektorato 2021-09-27 sprendimu Emilijai Donei Martinaitytei suteiktas MČTAU Garbės nario vardas.

Sveikiname naująją Garbės narę, linkime būti sveikai ir laimingai, dar daug metų prisidėti prie Kultūros fakulteto veiklos.

2021 m. rugsėjo 27 d.